El cost de no fer res té una gran importància. El benestar dels metges

Presentació de la Guia: La salut i el benestar dels professionals sanitaris en l’entorn laboral. Guia de bones pràctiques per a institucions, equips i professionals

La Fundació Galatea, entitat que gestiona els programes assistencials del COMB, ha col·laborat amb la Subdirecció General de Drogodependències de l’Agència de Salut Pública per elaborar la guia de recomanacions: “La salut i el benestar dels professionals sanitaris en l’entorn laboral. Guia de bones pràctiques per a institucions, equips i professionals” que es va presentar al Col·legi el passat 12 de juliol.

La prevalença de malestar psicològic entre els metges i metgesses és d’un 16,2% i 21,1% respectivament, més alta que la de població ocupada catalana i a la població de la mateixa classe social, segons dades de 2008 de la Fundació Galatea. Amb aquestes dades es veia la necessitat d’elaborar d’un document que treballés aquesta problemàtica, ja que a banda del problemes personals pot provocar-ne de mala praxi. Les raons però, que han conduit a la redacció són, segons el Subdirector del Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Generalitat, Joan Colom: “Tenir cura del que cura, complir amb la Llei de Prevencions de Riscos Laborals i per arguments econòmics”.

La guia analitza els factors que influeixen en el benestar psicològic de la feina del personal de l’àmbit sanitari, fa una valoració de la situació de malestar que pateixen alguns d’aquests professionals i formula algunes recomanacions que ajudin a millorar aquesta situació. Finalment, el document recull un capítol amb bones pràctiques. Els elements claus per millorar el benestar dels professionals són, segons la guia: “el compromís clau, l’estratègia a llarg termini, el lideratge, la implicació dels treballadors i la sensibilitat dels ciutadans”.

“La salut i el benestar dels professionals sanitaris en l’entorn laboral. Guia de bones pràctiques per a institucions, equips i professionals”

El contingut del document ha estat el resultat del treball de professionals experts i representants de diferents disciplines que tenen diverses responsabilitats dins el sistema, i que han aportat les diferents perspectives necessàries per a una  aproximació global a la qüestió.

Durant la presentació,la Dra. EulàliaMasachs, de la Fundació Galatea, va desgranar els factors que influeixen en l’equilibri entre el benestar i malestar dels professionals de la salut i va donar dades rellevants del seu malestar psicològic, com la prevalença d’aquest en les metgesses i l’ús de psicofàrmacs. A 2008 Fundació Galatea va elaborar l’informe “Salut, estils de vida i condicions de treball dels metges i metgesses de Catalunya”. Es va preguntar als metges sobre l’ús de psicofàrmacs, i el 14,9% del metges i el 18,9% de les metgesses van confessar haver-ne pres durant les dues setmanes anteriors.

A banda de la presentació, l’organització va convidar a la Dra. JennyFirth-Cozens, Catedràtica de Psicologia Clínica de l’Imperial College of  London, qui va explicar el Programa de salut anglès per metges, que treballa sobretot problemes de salut mental (depressió) i addiccions (alcohol). Firth-Cozens va avisar: “Els malalts i les despeses de personal estressat costen a les organitzacions milers de milions. El cost de no fer res té una gran importància”.

Teniu disponible al canal d’Slideshare del Col·legi la presentació de la Dra. Eulàlia Masachs:

Conclusions de la Jornada “Ser MIR en temps de crisi. Busquem solucions”

Fòrum de la Professió Mèdica: Àmbit Docència i Formació

Dr. Adriana Bataller, Presidenta Secció MIR
Dr. Adriana Bataller, Presidenta Secció MIR

Dins el marc del Fòrum de la Professió Mèdica celebrat el passat mes de novembre, el COMB ha celebrat una jornada dins l’àmbit de la docència i la formació dedicada als metges MIR i a la seva situació arran de les retallades pressupostàries que afecten al nostre sistema públic de salut. En l’acte, celebrat el 19 de gener, es van presentar algunes mesures que poden ajudar a mantenir i millorar la qualitat de la docència i la formació dels professionals i minimitzar l’impacte negatiu d’aquests ajustos econòmics.

Als MIR els preocupa com les retallades en sanitat afecten la seva formació, la seva economia, les seves condicions laborals i generen una situació d’incertesa respecte el seu futur professional. Aquesta situació implica un canvi de mentalitat a tots els nivells que suposa adaptar els programes formatius, incrementar la participació i la implicació de tutors i residents en la docència i utilitzar tots els recursos docents i formatius.

La introducció de la formació sistemàtica en gestió i utilització eficient de recursos, innovar en noves metodologies de formació, aplicar el protocol de supervisió del resident per millorar l’eficiència de les activitats dels residents a les àrees assistencials, vetllar pel compliment dels programes de formació especialitzada i reorganitzar les unitats docents. Aquestes són algunes de les mesures presentades pel grup de treball de l’àmbit de docència i formació durant l’acte.

Durant la jornada es va debatre també sobre l’activitat professional del MIR i es va analitzar l’actual situació demogràfica i d’ocupació dels llocs de treball i les perspectives de feina dels MIR.

Nadala 2011: Medicina i Política

Nadala 2011 "Medicina i Política

El COMB presenta el document “Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic”

Miquel Vilardell i Jaume Padrós han donat a conèixer, en roda de premsa, les conclusions del Fòrum de la Professió Mèdica amb les propostes dels metges de Barcelona sobre el sistema sanitari públic

Barcelona, 1 de desembre de 2011.- El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha donat a conèixer aquest migdia, en roda de premsa, el document final del Fòrum de la Professió Mèdica amb les propostes dels metges de Barcelona sobre el sistema sanitari públic. El doctor Miquel Vilardell, president del COMB, i el doctor Jaume Padrós, vicepresident primer de la institució col·legial i coordinador del Fòrum de la Professió Mèdica, han presentat el document “Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic” als mitjans de comunicació.

Per Miquel Vilardell, president del COMB, “els resultats del Fòrum de la Professió reflecteixen clarament que els metges volem participar a fer que el sistema sanitari sigui més eficient. Aquest document pot contribuir a millorar el present i a proporcionar algunes de les claus de futur”.

El COMB va convocar, el juliol d’aquest any, un Fòrum de la Professió Mèdica amb l’objectiu de donar veu als professionals i reivindicar el paper de lideratge d’aquests en la presa de decisions sobre la qualitat assistencial i l’organització del sistema sanitari. El Fòrum del COMB s’ha desenvolupat amb la participació directa dels metges i s’ha estructurat en sis àmbits de debat: Hospitals; Atenció Primària; Atenció Sociosanitària; Salut Mental; Docència i Formació, i Recerca i Innovació.

El Fòrum de la Professió Mèdicaha comptat amb la participació de més tres-cents metges i metgesses de diferents perfils professionals, assistencials i d’especialitat. Vint-i-sis grups de treball, organitzats en funció de la temàtica a tractar, han debatut per Internet i presencialment per aportar propostes per mantenir o millorar els resultats assistencials del sistema sanitari públic davant l’actual crisi pressupostària.

Per Jaume Padrós, vicepresident primer del COMB, “només a partir del lideratge de la professió serà possible que d’aquesta crisi no en resulti malparada la qualitat i l’excel·lència del nostre sistema sanitari”. Padrós recorda que “fa molts anys que la nostra institució està denunciant la infradotació financera que té el nostre sistema de salut i la necessitat de guanyar espais d’eficiència que només són possibles a partir del compromís de totes les parts, no només dels gestors i dels responsables institucionals o polítics, sinó  sobretot dels professionals i també de la ciutadania” .

El document “Propostes per a la sostenibilitat i millora del sistema sanitari públic”, que recull les propostes dels diferents grups de treball del Fòrum de la Professió Mèdica, es farà arribar a totes les organitzacions professionals, sindicals i sanitàries en general i, fonamentalment, al responsable del Departament de Salut i als grups polítics.

Carta del President del COMB davant les últimes mesures anunciades per Govern de la Generalitat

Davant les últimes mesures anunciades pel Govern de la Generalitat i a l’espera de la seva concreció, volem manifestar el següent:

1- Per fer front a la limitació dels recursos econòmics és necessària una major eficiència del sistema sanitari, trobar més recursos així com desenvolupar mecanismes per racionalitzar la demanda.

2- Pel que fa a l’eficiència, el Col·legi de Metges de Barcelona des de fa molt temps reivindica una participació més activa dels professionals en la presa de decisions, és a dir, l’augment de l’autonomia professional i la disminució de la burocràcia en els nostres centres mitjançant organitzacions adaptades a la població a qui es presta el servei.

3- Per a la implantació de qualsevol sistema de taxa cal que es tinguin en compte tres variables: no ha de suposar més burocràcia, no pot penalitzar a les persones amb patologies cròniques i greus i els ciutadans amb rendes més baixes han de quedar exclosos.

En el context actual de fer front a la crisi econòmica al nostre país volem recordar que, durant els últims dos anys, el sistema sanitari i els seus professionals són un dels sectors econòmics que més esforços han fet. Creiem que és del tot necessari tenir-ho molt present amb les noves mesures a prendre, per tal de fer un repartiment just i equitatiu dels sacrificis.

Demanem que totes aquelles mesures que puguin proposar-se a Catalunya i que suposin la introducció d’alguna taxa, tinguin també extensió al conjunt de l’Estat.

Des del COMB apel·lem, un vegada més, a la responsabilitat de les parts implicades per tal de cercar tots els espais de diàleg i els acords que facin possible la sostenibilitat i la millora del sistema sanitari.

Dr. Miquel Vilardell
President del COMB
Barcelona a 24 de novembre de 2011

20è aniversari dels Quaderns de Bona Praxi. Com actuar en cas d’una reclamació

El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona va celebrar el vintè aniversari dels seus Quaderns de Bona Praxi (QBP) amb la presentació del número 29, “Praxi mèdica i reclamacions judicials”. L’acte es va emmarcar en la inauguració del nou curs del Centre d’Estudis Col·legials per 2011-2012 i en l’entrega de diplomes acreditatius.

El QBP es va començar a editar l’any 1992 sobre la SIDA i sota la presidència del Dr. Ramon Trias i la direcció del desaparegut Dr. Hèlios Pardell.  Els Quaderns van néixer per la necessitat de fer una reflexió sobre temes en que la conducta a seguir no quedava massa clara.  L’ex-president del Col·legi, Dr. Miquel Bruguera, va explicar la trajectòria dels Quaderns i els va classificar les seves temàtiques en cinc àrees:

  • Prevenció de riscos professionals: núm. 7, 9, 11, 17, 21, 23 i 29
  • Història Clínica i informació al malalt: 4, 6, 8, 18, 25 i 28
  • Atenció a sectors amb febleses: 12, 13, 15, 16, 20 i 26
  • Maneig de Malats: 1, 2, 22 i 24
  • Guies Clíniques: 3, 5, 10, 14, 19 i 27

Praxi mèdica i reclamacions judicials

El darrer número dels QBP, “Praxi mèdica i reclamacions judicials”, ha estat presentat pel Director del Servei de Responsabilitat Professional del COMB, Dr. Josep Arimany, qui també ha participat en la seva redacció. El Quadern 29 constata com, segons Arimany, “tots els metges estan exposats a sofrir una reclamació judicials per una possible mala praxi” i s’ha de saber com actuar davant aquesta situació.

Arimany va destacar quatre punts claus sense els quals no hi pot haver responsabilitat professional: la obligació del metge d’assistir; una falta per part del metges, que aquesta provoqui un prejudici al pacient i que existeixi una relació causal entre la falta comesa i el prejudici.

Tot i això, segons Arimany, la millor forma de prevenir la reclamació per mala praxis mèdica és “actuar amb competència tècnica en el marc d’una bona relació metge-malalt i evitar al malalt riscos innecessaris. Donar sempre informació real i objectiva que no generi falses expectatives, documentar tot el seguiment de la història clínica, tenir una bona coordinació amb els professionals i estar actualitzat i utilitzar les guies de pràctica mèdica”, tot i que és fonamental una bona relació metge-pacient.

El Quadern també exposa les conseqüències negatives que té una reclamació de cara al metge, com la inseguretat que això li provoca i que pot derivar en una medicina defensiva amb els seus riscos per al pacient i costos sanitaris i econòmics.

Els Quaderns de Bona Praxi s’envien al col·legiats de Catalunya i es poden consultar i descarregar al web del Col·legi.

Edit (14/10/2011)

Vídeo complet a COMBtv

Totes les imatges a Flickr

Comunicat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona sobre les retallades a la sanitat

El Col·legi de Metges de Barcelona, com ha fet en diferents comunicats anteriors, es manifesta amb rotunditat en contra de les retallades a la sanitat que puguin afectar la qualitat assistencial.

La realitat pressupostària als inicis del mes de juliol, malgrat les mesures ja preses i després dels esforços realitzats, obliga els centres sanitaris a un segon nivell d’ajustos molt difícils d’assolir i que afecten directament les retribucions dels metges i els seus llocs de treball. Veiem amb absoluta preocupació que alguns centres sanitaris estiguin optant, en primera instància,  per solucions dràstiques que impliquen l’acomiadament dels metges que des de fa anys han treballat per al sector públic i per l’excel·lència del centre a on han fet la seva aposta professional, alhora que s’han creat  xarxes de coneixement importants que no es poden malmetre.

Manifestem la necessitat d’arribar a acords als representants dels professionals sanitaris i als representants legals de les empreses sanitàries per tal d’evitar acomiadaments. Estem convençuts que han d’existir alternatives a la convocatòria d’Expedients de Regulació d’Ocupació que estan presentant alguns hospitals. Les solucions als problemes actuals s’han de realitzar amb el màxim consens i la participació directa dels metges.

Una vegada més, volem fer saber a la societat que només a través del diàleg i de l’esforç de tothom podrem mantenir un sistema sanitari públic de qualitat per als nostres fills. És la nostra responsabilitat i està en les mans de tots.

El COMB seguirà treballant per aconseguir-ho.

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Barcelona, 12 de juliol de 2011


S’esmena la incompatibilitat entre pensió i activitat privada

LA COMPATIBILITAT SEGUIRÀ SENT POSSIBLE UN COP SIGUI DEROGADA PEL CONGRES DELS DIPUTATS LA ORDEN DEL MINISTERI DE TREBALL

Després de les intenses gestions que el COMB ha realitzat aquestes setmanes prop dels partits polítics, us informem que ahir 22 de juny, els grups parlamentaris de CiU, PP i PSOE, a iniciativa del primer, van aprovar una modificació del Projecte de Ley de Modernización de la Seguridad Social que deixaria sense efecte la Orden del Ministeri de Treball que estableix la incompatibilitat entre la percepció de la pensió de jubilació i l’activitat professional per compte propi a partir de l’1 de juliol de 2011.

En concret, es va aprovar una esmena que té el següent text:

“Disposición Adicional XXX. Compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo.

El Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional y la prolongación de la vida laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad de las diferentes actividades. Mientras no se produzca esta regulación, se mantendrá el criterio que se venia aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo”.

Aquesta disposició ha estat aprovada en tràmit de Ponència, i per tant no està incorporada formalment a la Llei, i no és encara aplicable. Està previst que la Llei que recolliria aquesta disposició s’aprovi al final de juliol, o a principi de setembre. Per tant, arribats a 1 de juliol, la Orden seria pràcticament inaplicable.

Per això, i mentres no hi hagi més novetats, és recomanable que tots aquells que complireu l’edat de 65 anys ens els propers mesos més enllà de l’1 de juliol, o sigui quina sigui la vostra edat, o teniu previst jubilar-vos properament, es recomanable que si teníeu previst seguir amb l’activitat privada, la continueu desenvolupant i no cesseu d’ella, i que en quant a la pensió de jubilació, no la sol·liciteu immediatament (per evitar una possible denegació), sinó que la sol·liciteu esgotant el termini dels tres mesos següents a la data en que tingueu el dret a percebre-la, que és el termini en el que s’espera que ja s’hagi aprovat la modificació.

D’aquesta manera, quedem a l’expectativa de la publicació de la Llei, i mentrestant no perdeu la vostra activitat privada, ni tampoc cap mensualitat de la pensió, ja que les pensions es poden sol·licitar amb un pagament retroactiu de fins tres mesos des que es sol·licita.

El Col·legi i la seva Junta expressem la nostra satisfacció pel que sembla ha de ser la rectificació de la Orden, anunciem també que, en tot cas, mantindrem la impugnació judicial de la Orden fins que no s’aprovi formalment la seva derogació, i posem a disposició dels interessats l’Assessoria Jurídica del Col·legi per seguir orientant-vos en les vostres situacions individuals.

Barcelona, 23 de juny de 2011.

Informació relacionada

La pensió de jubilació i treballar per compte propi serà compatible per als metges que a 01/07/2011 hagin complert els 65 anys

NOTA URGENT: MODIFICACIÓ DE L’ORDRE D’INCOMPATIBILITAT: LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I TREBALL PER COMPTE PROPI SERÀ COMPATIBLE PER ALS METGES QUE A 01/07/2011 HAGIN COMPLERT ELS 65 ANYS

L’Ordre del Ministerio de Trabajo e Inmigración per la que es va declarar la incompatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi ha estat esmenada per una correcció d’errades. (BOE 04/06/2011).

Amb aquesta correcció d’errades es permet compatibilitzar la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi a tots aquells metges que a data 1/7/2011 haguessin complert els 65 anys d’edat.

El COMB valora positivament aquest nou redactat de la norma ja que suavitza les conseqüències de la seva aplicació. Malgrat això manté el plantejament contrari a la declaració d’incompatibilitat que continua establint-se com a principi general per als metges menors de 65 anys i que encara no perceben pensió de jubilació.

Servei d’assessorament als col·legiats

Per a qualsevol aclariment o orientació tots els metges, però principalment els menors de 65 anys que es trobin en una edat pròxima a la jubilació o amb possibilitats d’obtenir-la, es poden adreçar a:Assessoria Jurídica del COMB

Tel. 93 567 88 80

e-mail: juridica[arrova]comb.cat

 Informació relacionada

“La inducció a tumors malignes per l’ús del telèfon mòbil és una possibilitat que no està quantificada”

El COMB ha elaborat una nota informativa sobre els riscos cancerígens de la telefonia mòbil amb laparticipació del Prof. Dr. Albert Biete, Catedràtic de Radiologia i cap de servei de Radioteràpia Oncològica de l’Hospital Clínic de Barcelona i del Prof. Dr. Josep Maria Borràs, Director del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La nota demana cautela i prudència: “Fins ara no s’ha pogut demostrar que les radiacions electromagnètiques no ionitzants, usades en  telefonia mòbil, radars, TV, ràdio, etc. tinguin capacitat de lesionar el DNA i induir mutacions potencialment cancerígenes”, i recomana “adoptar mesures de prudència en l’ús de la telefonia mòbil, evitant l’ús directe de manera compulsiva i  emprant auriculars o mans lliures, i tenir especial cura amb l’ús que poden fer els nens”.

____________________________________________________________________________________________

Aquesta setmana ha saltat la notícia d’una possible relació entre l’ús dels telèfons mòbils amb l’aparició d’alguns tipus de càncers cerebrals, com els gliomes. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat l’Agència Internacional per a la Investigaciódel Càncer (IARC) després de la reunió de 31 científics de 14 països diferents a Lió (França) la setmana del 24 al 31 de maig, per avaluar els potencials riscos cancerígens de l’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència.

Aquest grup ha assenyalat que els telèfons mòbils són “possiblement cancerígens” i els han classificat om a 2B en una escala que va de l’1 al 4 i que defineix als agents des de “cancerígens per a humans” fins a “no probable cancerigen per humans”. La posició 2B respon a la “possibilitat”. Segons el Cap d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Clínics, Dr. Albert Biete, “En quan al tema d’inducció a tumors malignes, és una possiblitat que ni tan sols està quantificada”. “Ens movem dins que qualificatius que no són bastant objectius”, afegeix.

En una entrevista a la redacció comb.cat, el Dr. Biete va explicar que és comprensible que “es tingui en compte si hi ha algun estudi que demostra un cert increment de risc”, però va voler assenyalar que “no hi ha cap epidemiòleg ni cap registre”, del que tingui notícia “que hagi demostrat un increment en la incidència d’aquest tumor [glioma] que es podria atribuir a la telefonia mòbil”. En tot cas, “la població que teòricament tindria més risc desenvolupar tumors és la que va exposar-se a la telefonia mòbil d’una manera important fa entre 10 i 15 anys”, ja que els aparells han anant reduint la seva radicació a mesura que ha avançat la tecnologia.

El Dr. Biete es va mostrar escèptic però caut davant les conclusions de l’IARC i va recomanar fer un ús responsable del telèfon i tenir en compte quines són les fonts d’informació a l’hora d’informar-se. Per saber-ne més sobre el tema, va recomanar la lectura de l’Informe sobre radiofrecuencias y salut (2009-2010) elaborat pel Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salut (CCARS) dela Universidad Complutense de Madrid.

Les conclusions de l’estudi de l’IARCC es publicaran pròximament en una monografia.