El COMB insta als representants sanitaris a arribar acords per tal d’evitar acomiadaments

El Col·legi de Metges, en diferents comunicats anteriors, s’ha manifestat amb rotunditat en contra de les retallades a la sanitat que puguin afectar la qualitat assistencial i també per la necessitat de cercar recursos alternatius que permetin un finançament adequat per la sanitat pública.

Els centres sanitaris, des del mes de gener d’enguany, ja han fet un important ajust en la seva oferta de serveis i els metges, quan se’ns ha demanat opinió, hem aportat el nostre criteri i idees per tal de que les reduccions pressupostàries afectin el menys possible el servei i la seva qualitat. En aquest espais de temps molts companys han vist reduïdes les seves retribucions relacionades en la part variable de la seva retribució, guàrdies, activitat assistencial complementaria, programes especials….

La realitat pressupostària als inicis del mes de juliol, malgrat les mesures ja preses i després dels esforços realitzats, s’obliga als centres sanitaris a un segon nivell d’ajustos molt difícil d’assolir i que afecten directament les retribucions dels metges i els seus llocs de treball. Veiem amb absoluta preocupació que alguns centres sanitaris estiguin optant, en primera instancia, per solucions dràstiques que impliquen l’acomiadament dels metges que des de fa anys han treballat pel sector públic i l’excel·lència del centre on han fet la seva aposta professional a la vegada que s’han creat xarxes de coneixement importants que no es poden malmetre.

Manifestem amb la màxima fermesa, tant als representants legals de les empreses sanitàries com els representants dels professionals sanitaris, que estan obligats a arribar acords per tal d’evitar acomiadaments. Estem convençuts que han d’existir alternatives a la convocatòria d’Expedients de Regulació d’Ocupació que estan presentant alguns hospitals. Les solucions als problemes actuals s’han de realitzar amb el màxim consens i la participació directa dels metges. Les solucions s’han de basar en unes premisses: han de ser temporals, no han d’afectar la integritat del lloc de treball dels metges i en qualsevol cas, cal comptar amb aquests per a qualsevol decisió que afecti la disminució de recursos en l’ àmbit clínic. També cal ser imaginatius per tal de fomentar el treball dels metges joves de manera que el seu capital de coneixement no es perdi pel camí.

En paral·lel, donat que els recursos existents són limitats, caldrà prioritzar els esforços en cercar solucions que poden beneficiar de forma important al sistema sanitari públic com són, entre d’altres, millorar la coordinació entre nivells assistencials amb especial incidència l’augment del nivell de decisions a l’Atenció Primària sobre els malalts crònics, millores en la presa de decisions sobre la sol·licitud de proves diagnostiques, en la prescripció… En aquest sentit el Col·legi de Metges ha organitzat un FÒRUM SANITARI de debat donat que els metges creiem que podem contribuir a estalviar recursos per afavorir la sostenibilitat del sistema i que solament serà possible fer-ho amb garantia, si nosaltres hi participem en el debat , disseny i implementació. Per avançar és imprescindible fer-ho des de l’autonomia de gestió dels professionals i disminució de la burocràcia.

Una vegada més, volem fer saber a la societat que només a través del diàleg i de l’esforç de tothom podrem construir un sistema sanitari públic de qualitat per als nostres fills. Es la nostra responsabilitat i està en les mans de tots.

La Junta de Govern del COMB

5 de juliol de 2011

S’esmena la incompatibilitat entre pensió i activitat privada

LA COMPATIBILITAT SEGUIRÀ SENT POSSIBLE UN COP SIGUI DEROGADA PEL CONGRES DELS DIPUTATS LA ORDEN DEL MINISTERI DE TREBALL

Després de les intenses gestions que el COMB ha realitzat aquestes setmanes prop dels partits polítics, us informem que ahir 22 de juny, els grups parlamentaris de CiU, PP i PSOE, a iniciativa del primer, van aprovar una modificació del Projecte de Ley de Modernización de la Seguridad Social que deixaria sense efecte la Orden del Ministeri de Treball que estableix la incompatibilitat entre la percepció de la pensió de jubilació i l’activitat professional per compte propi a partir de l’1 de juliol de 2011.

En concret, es va aprovar una esmena que té el següent text:

“Disposición Adicional XXX. Compatibilidad entre pensión de jubilación y trabajo.

El Gobierno presentará un proyecto de ley que regule la compatibilidad entre pensión y trabajo, garantizando el relevo generacional y la prolongación de la vida laboral, así como el tratamiento en condiciones de igualdad de las diferentes actividades. Mientras no se produzca esta regulación, se mantendrá el criterio que se venia aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo”.

Aquesta disposició ha estat aprovada en tràmit de Ponència, i per tant no està incorporada formalment a la Llei, i no és encara aplicable. Està previst que la Llei que recolliria aquesta disposició s’aprovi al final de juliol, o a principi de setembre. Per tant, arribats a 1 de juliol, la Orden seria pràcticament inaplicable.

Per això, i mentres no hi hagi més novetats, és recomanable que tots aquells que complireu l’edat de 65 anys ens els propers mesos més enllà de l’1 de juliol, o sigui quina sigui la vostra edat, o teniu previst jubilar-vos properament, es recomanable que si teníeu previst seguir amb l’activitat privada, la continueu desenvolupant i no cesseu d’ella, i que en quant a la pensió de jubilació, no la sol·liciteu immediatament (per evitar una possible denegació), sinó que la sol·liciteu esgotant el termini dels tres mesos següents a la data en que tingueu el dret a percebre-la, que és el termini en el que s’espera que ja s’hagi aprovat la modificació.

D’aquesta manera, quedem a l’expectativa de la publicació de la Llei, i mentrestant no perdeu la vostra activitat privada, ni tampoc cap mensualitat de la pensió, ja que les pensions es poden sol·licitar amb un pagament retroactiu de fins tres mesos des que es sol·licita.

El Col·legi i la seva Junta expressem la nostra satisfacció pel que sembla ha de ser la rectificació de la Orden, anunciem també que, en tot cas, mantindrem la impugnació judicial de la Orden fins que no s’aprovi formalment la seva derogació, i posem a disposició dels interessats l’Assessoria Jurídica del Col·legi per seguir orientant-vos en les vostres situacions individuals.

Barcelona, 23 de juny de 2011.

Informació relacionada

La pensió de jubilació i treballar per compte propi serà compatible per als metges que a 01/07/2011 hagin complert els 65 anys

NOTA URGENT: MODIFICACIÓ DE L’ORDRE D’INCOMPATIBILITAT: LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I TREBALL PER COMPTE PROPI SERÀ COMPATIBLE PER ALS METGES QUE A 01/07/2011 HAGIN COMPLERT ELS 65 ANYS

L’Ordre del Ministerio de Trabajo e Inmigración per la que es va declarar la incompatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi ha estat esmenada per una correcció d’errades. (BOE 04/06/2011).

Amb aquesta correcció d’errades es permet compatibilitzar la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi a tots aquells metges que a data 1/7/2011 haguessin complert els 65 anys d’edat.

El COMB valora positivament aquest nou redactat de la norma ja que suavitza les conseqüències de la seva aplicació. Malgrat això manté el plantejament contrari a la declaració d’incompatibilitat que continua establint-se com a principi general per als metges menors de 65 anys i que encara no perceben pensió de jubilació.

Servei d’assessorament als col·legiats

Per a qualsevol aclariment o orientació tots els metges, però principalment els menors de 65 anys que es trobin en una edat pròxima a la jubilació o amb possibilitats d’obtenir-la, es poden adreçar a:Assessoria Jurídica del COMB

Tel. 93 567 88 80

e-mail: juridica[arrova]comb.cat

 Informació relacionada

Nota urgent: El Ministeri de Treball declara incompatible l’exercici de la medicina per compte propi i la percepció de la pensió de jubilació

Fins ara, la percepció de la pensió de jubilació de la Seguretat Social es pot compatibilitzar amb l’exercici de la professió per compte propi, sempre que es compti amb la corresponent afiliació a Mutual Mèdica.

Us informem que el 26 de maig de 2011 s’ha publicat l’Ordre del Ministerio de Trabajo e Inmigración per la qual es declara incompatible la percepció de la pensió de jubilació amb l’exercici de la professió per compte propi a partir de l’1 de juliol de 2011.

La norma preveu, però, una excepció en la seva aplicació per aquells metges que abans de l’1 de juliol percebin una pensió de jubilació i alhora desenvolupin una activitat per compte propi i estiguin afiliats a Mutual Mèdica. Així doncs, els metges que es jubilin abans de l’1 de juliol de 2011 i que en aquella data ja desenvolupin un exercici professional per compte propi tindran l’oportunitat de continuar compatibilitzant aquesta activitat amb la percepció de la pensió, perdent el seu dret tots els altres.

Cal que en aquestes properes setmanes i fins a l’1 de juliol, els metges majors de 65 anys que, complint amb tots els requisits per a poder accedir a la pensió de jubilació i fent al mateix temps una activitat per compte aliè i una altre per compte propi, es plantegin si els convé jubilar-se abans d’aquest 1 de juliol.

Servei d’assessorament als col·legiats

Per a qualsevol aclariment o orientació, com sempre, tant els metges majors de 65 anys com aquells que es trobin en una edat pròxima a la jubilació o amb possibilitats d’obtenir-la, es poden adreçar a:

Assessoria Jurídica del Col·legi

Tel. 93 567 88 80

e-mail: juridica[arrova]comb.cat

El COMB presenta recurs

El Col·legi reitera la seva oposició a aquesta norma, ja manifestada el passat mes de març, per les greus conseqüències que té pels metges, per a les mutualitats, per a la Seguretat Social, i pel propi sistema sanitari en el seu conjunt.

Per aquest motiu, emprenem ja les accions legals i judicials pertinents per a la defensa dels interessos dels metges afectats, i sol·licitarem la immediata suspensió de l’execució de la norma, a més de demanar en el seu moment la seva anul·lació. La presentació del recurs i el seu resultat es presenten, per ara, com l’únic camí per tractar d’aturar l’aplicació de la norma.

LA JUNTA DE GOVERN
Barcelona, 31 de maig de 2011.