Saps quin és el paper d’un compromissari?

Medical Team Meeting Around Table In Modern Hospital

El COMB va rebre la visita dels nous membres de l’Assemblea de Compromissaris, sorgida de les eleccions celebrades el passat 12 de febrer de 2014. La visita, celebrada el 30 de setembre, es va emmarcar en una Jornada de Portes Obertes destinada a donar a conèixer els compromissaris els serveis que ofereix el Col·legi i la seva organització interna.

Què és l’Assemblea de Compromissaris?

L’Assemblea de Compromissaris és, juntament amb l’Assemblea General de Col·legiats i la Junta de Govern, l’òrgan que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament del COMB. Està integrada per 300 delegats, a més dels presidents en funcions de les seccions col·legials i el president de la Comissió de Deontologia.

Dins de l’Assemblea estan representades totes les comarques en què el COMB té dividit el territori (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i com a mínim hi ha cinc delegats per cadascuna d’aquestes.

Les funcions dels compromissaris

Algunes de les funciones que han de desenvolupar els compromissaris són:

 • Resoldre els recursos administratius que ells mateixos poden dictar.
 • Ratificar les substitucions que puguin sorgir a la Junta de Govern.
 • Ratificar l’ocupació de la presidència pel vicepresident primer, quan aquesta quedi vacant.
 • Aprovar el Compte General de Tresoreria i el Projecte de Pressupost.
 • Aprovar la constitució de noves Seccions Col·legials.
 • Rebre la memòria de les activitats anuals de la Comissió de Deontologia.
 • Acordar les quotes d’inscripció i les quotes periòdiques de les Societats Professionals.
 • Aprovar el Reglament de Registre de Societats Professionals del COMB.
 • Aprovar el projecte de pressupost dels ingressos i despeses del Col·legi, que haurà de presentar durant el darrer trimestre de cada any.
 • Establir les quotes dels metges col·legiats.
 • De forma excepcional, nomenar col·legiats d’honor aquelles persones que hagin fet una tasca rellevant en relació amb la professió mèdica.

A banda, els compromissaris tenen potestat normativa i poden modificar els Estatuts del COMB, en cas que sigui necessari.

La durada del mandat de l’Assemblea de Compromissaris és de quatre anys. Es reuneixen de forma ordinària tres cops l’any, tot i que poden fer-ho extraordinàriament a instàncies de la Junta de Govern.

Comunicat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona sobre les retallades a la sanitat

El Col·legi de Metges de Barcelona, com ha fet en diferents comunicats anteriors, es manifesta amb rotunditat en contra de les retallades a la sanitat que puguin afectar la qualitat assistencial.

La realitat pressupostària als inicis del mes de juliol, malgrat les mesures ja preses i després dels esforços realitzats, obliga els centres sanitaris a un segon nivell d’ajustos molt difícils d’assolir i que afecten directament les retribucions dels metges i els seus llocs de treball. Veiem amb absoluta preocupació que alguns centres sanitaris estiguin optant, en primera instància,  per solucions dràstiques que impliquen l’acomiadament dels metges que des de fa anys han treballat per al sector públic i per l’excel·lència del centre a on han fet la seva aposta professional, alhora que s’han creat  xarxes de coneixement importants que no es poden malmetre.

Manifestem la necessitat d’arribar a acords als representants dels professionals sanitaris i als representants legals de les empreses sanitàries per tal d’evitar acomiadaments. Estem convençuts que han d’existir alternatives a la convocatòria d’Expedients de Regulació d’Ocupació que estan presentant alguns hospitals. Les solucions als problemes actuals s’han de realitzar amb el màxim consens i la participació directa dels metges.

Una vegada més, volem fer saber a la societat que només a través del diàleg i de l’esforç de tothom podrem mantenir un sistema sanitari públic de qualitat per als nostres fills. És la nostra responsabilitat i està en les mans de tots.

El COMB seguirà treballant per aconseguir-ho.

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona

Barcelona, 12 de juliol de 2011


La pensió de jubilació i treballar per compte propi serà compatible per als metges que a 01/07/2011 hagin complert els 65 anys

NOTA URGENT: MODIFICACIÓ DE L’ORDRE D’INCOMPATIBILITAT: LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ I TREBALL PER COMPTE PROPI SERÀ COMPATIBLE PER ALS METGES QUE A 01/07/2011 HAGIN COMPLERT ELS 65 ANYS

L’Ordre del Ministerio de Trabajo e Inmigración per la que es va declarar la incompatibilitat de la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi ha estat esmenada per una correcció d’errades. (BOE 04/06/2011).

Amb aquesta correcció d’errades es permet compatibilitzar la pensió de jubilació amb l’activitat per compte propi a tots aquells metges que a data 1/7/2011 haguessin complert els 65 anys d’edat.

El COMB valora positivament aquest nou redactat de la norma ja que suavitza les conseqüències de la seva aplicació. Malgrat això manté el plantejament contrari a la declaració d’incompatibilitat que continua establint-se com a principi general per als metges menors de 65 anys i que encara no perceben pensió de jubilació.

Servei d’assessorament als col·legiats

Per a qualsevol aclariment o orientació tots els metges, però principalment els menors de 65 anys que es trobin en una edat pròxima a la jubilació o amb possibilitats d’obtenir-la, es poden adreçar a:Assessoria Jurídica del COMB

Tel. 93 567 88 80

e-mail: juridica[arrova]comb.cat

 Informació relacionada

“La inducció a tumors malignes per l’ús del telèfon mòbil és una possibilitat que no està quantificada”

El COMB ha elaborat una nota informativa sobre els riscos cancerígens de la telefonia mòbil amb laparticipació del Prof. Dr. Albert Biete, Catedràtic de Radiologia i cap de servei de Radioteràpia Oncològica de l’Hospital Clínic de Barcelona i del Prof. Dr. Josep Maria Borràs, Director del Pla Director d’Oncologia del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

La nota demana cautela i prudència: “Fins ara no s’ha pogut demostrar que les radiacions electromagnètiques no ionitzants, usades en  telefonia mòbil, radars, TV, ràdio, etc. tinguin capacitat de lesionar el DNA i induir mutacions potencialment cancerígenes”, i recomana “adoptar mesures de prudència en l’ús de la telefonia mòbil, evitant l’ús directe de manera compulsiva i  emprant auriculars o mans lliures, i tenir especial cura amb l’ús que poden fer els nens”.

____________________________________________________________________________________________

Aquesta setmana ha saltat la notícia d’una possible relació entre l’ús dels telèfons mòbils amb l’aparició d’alguns tipus de càncers cerebrals, com els gliomes. Aquesta és la conclusió a la que ha arribat l’Agència Internacional per a la Investigaciódel Càncer (IARC) després de la reunió de 31 científics de 14 països diferents a Lió (França) la setmana del 24 al 31 de maig, per avaluar els potencials riscos cancerígens de l’exposició a camps electromagnètics de radiofreqüència.

Aquest grup ha assenyalat que els telèfons mòbils són “possiblement cancerígens” i els han classificat om a 2B en una escala que va de l’1 al 4 i que defineix als agents des de “cancerígens per a humans” fins a “no probable cancerigen per humans”. La posició 2B respon a la “possibilitat”. Segons el Cap d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Clínics, Dr. Albert Biete, “En quan al tema d’inducció a tumors malignes, és una possiblitat que ni tan sols està quantificada”. “Ens movem dins que qualificatius que no són bastant objectius”, afegeix.

En una entrevista a la redacció comb.cat, el Dr. Biete va explicar que és comprensible que “es tingui en compte si hi ha algun estudi que demostra un cert increment de risc”, però va voler assenyalar que “no hi ha cap epidemiòleg ni cap registre”, del que tingui notícia “que hagi demostrat un increment en la incidència d’aquest tumor [glioma] que es podria atribuir a la telefonia mòbil”. En tot cas, “la població que teòricament tindria més risc desenvolupar tumors és la que va exposar-se a la telefonia mòbil d’una manera important fa entre 10 i 15 anys”, ja que els aparells han anant reduint la seva radicació a mesura que ha avançat la tecnologia.

El Dr. Biete es va mostrar escèptic però caut davant les conclusions de l’IARC i va recomanar fer un ús responsable del telèfon i tenir en compte quines són les fonts d’informació a l’hora d’informar-se. Per saber-ne més sobre el tema, va recomanar la lectura de l’Informe sobre radiofrecuencias y salut (2009-2010) elaborat pel Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salut (CCARS) dela Universidad Complutense de Madrid.

Les conclusions de l’estudi de l’IARCC es publicaran pròximament en una monografia.

Nota urgent: El Ministeri de Treball declara incompatible l’exercici de la medicina per compte propi i la percepció de la pensió de jubilació

Fins ara, la percepció de la pensió de jubilació de la Seguretat Social es pot compatibilitzar amb l’exercici de la professió per compte propi, sempre que es compti amb la corresponent afiliació a Mutual Mèdica.

Us informem que el 26 de maig de 2011 s’ha publicat l’Ordre del Ministerio de Trabajo e Inmigración per la qual es declara incompatible la percepció de la pensió de jubilació amb l’exercici de la professió per compte propi a partir de l’1 de juliol de 2011.

La norma preveu, però, una excepció en la seva aplicació per aquells metges que abans de l’1 de juliol percebin una pensió de jubilació i alhora desenvolupin una activitat per compte propi i estiguin afiliats a Mutual Mèdica. Així doncs, els metges que es jubilin abans de l’1 de juliol de 2011 i que en aquella data ja desenvolupin un exercici professional per compte propi tindran l’oportunitat de continuar compatibilitzant aquesta activitat amb la percepció de la pensió, perdent el seu dret tots els altres.

Cal que en aquestes properes setmanes i fins a l’1 de juliol, els metges majors de 65 anys que, complint amb tots els requisits per a poder accedir a la pensió de jubilació i fent al mateix temps una activitat per compte aliè i una altre per compte propi, es plantegin si els convé jubilar-se abans d’aquest 1 de juliol.

Servei d’assessorament als col·legiats

Per a qualsevol aclariment o orientació, com sempre, tant els metges majors de 65 anys com aquells que es trobin en una edat pròxima a la jubilació o amb possibilitats d’obtenir-la, es poden adreçar a:

Assessoria Jurídica del Col·legi

Tel. 93 567 88 80

e-mail: juridica[arrova]comb.cat

El COMB presenta recurs

El Col·legi reitera la seva oposició a aquesta norma, ja manifestada el passat mes de març, per les greus conseqüències que té pels metges, per a les mutualitats, per a la Seguretat Social, i pel propi sistema sanitari en el seu conjunt.

Per aquest motiu, emprenem ja les accions legals i judicials pertinents per a la defensa dels interessos dels metges afectats, i sol·licitarem la immediata suspensió de l’execució de la norma, a més de demanar en el seu moment la seva anul·lació. La presentació del recurs i el seu resultat es presenten, per ara, com l’únic camí per tractar d’aturar l’aplicació de la norma.

LA JUNTA DE GOVERN
Barcelona, 31 de maig de 2011.

Comunicat de la Junta de Govern del COMB sobre la crisi econòmica

La Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, a instàncies de l’Assemblea de Compromissaris celebrada el 29 de març, reitera:

– La seva preocupació que l’actual crisi econòmica comporti conseqüències sobre el sistema sanitari públic amb el risc de posar en qüestió la qualitat assistencial del mateix.

– Que és imprescindible un acord entre els partits polítics per preservar un marc pressupostari general que permeti mantenir el finançament suficient del sistema sanitari del nostre país. Els metges ja hem esmerçat esforços per racionalitzar la despesa i hem fet sacrificis previs que cal tenir en compte.

– Que les mesures de control de la despesa han de preservar aquelles activitats assistencials que facin referència a la relació metge-pacient. El control pressupostari ha de venir de la disminució de la burocràcia administrativa, de les estructures i dels serveis no assistencials; per tant, aquestes mesures no han d’afectar la qualitat assistencial aconseguida. Els metges assumirem les nostres responsabilitats, però demanem més autonomia i capacitat d’autogestió. És molt important que es compti amb els metges en la presa de decisions en el sistema sanitari i, sobretot,  comptar amb els metges de l’Atenció Primària per poder aconseguir un  sistema sanitari més resolutiu i, per tant, més eficient.

– El Col·legi de Metges de Barcelona veu amb preocupació les dificultats immediates dels metges joves per accedir a un lloc de treball públic. Recorda que ha insistit repetidament que calia i cal una coordinació efectiva de les diferents administracions, estatal i autonòmica, amb la participació dels col·legis professionals pel que fa a la demografia mèdica. Per tant, cal evitar cicles demogràfics de manca o sobreoferta de metges que tensen els nostres sistemes formatius i ocasionen importants frustracions als metges que dediquen deu anys de la seva vida a la formació bàsica.

Barcelona, 30 de març de 2011