Saps quin és el paper d’un compromissari?

Medical Team Meeting Around Table In Modern Hospital

El COMB va rebre la visita dels nous membres de l’Assemblea de Compromissaris, sorgida de les eleccions celebrades el passat 12 de febrer de 2014. La visita, celebrada el 30 de setembre, es va emmarcar en una Jornada de Portes Obertes destinada a donar a conèixer els compromissaris els serveis que ofereix el Col·legi i la seva organització interna.

Què és l’Assemblea de Compromissaris?

L’Assemblea de Compromissaris és, juntament amb l’Assemblea General de Col·legiats i la Junta de Govern, l’òrgan que s’encarrega de vetllar pel bon funcionament del COMB. Està integrada per 300 delegats, a més dels presidents en funcions de les seccions col·legials i el president de la Comissió de Deontologia.

Dins de l’Assemblea estan representades totes les comarques en què el COMB té dividit el territori (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental) i com a mínim hi ha cinc delegats per cadascuna d’aquestes.

Les funcions dels compromissaris

Algunes de les funciones que han de desenvolupar els compromissaris són:

 • Resoldre els recursos administratius que ells mateixos poden dictar.
 • Ratificar les substitucions que puguin sorgir a la Junta de Govern.
 • Ratificar l’ocupació de la presidència pel vicepresident primer, quan aquesta quedi vacant.
 • Aprovar el Compte General de Tresoreria i el Projecte de Pressupost.
 • Aprovar la constitució de noves Seccions Col·legials.
 • Rebre la memòria de les activitats anuals de la Comissió de Deontologia.
 • Acordar les quotes d’inscripció i les quotes periòdiques de les Societats Professionals.
 • Aprovar el Reglament de Registre de Societats Professionals del COMB.
 • Aprovar el projecte de pressupost dels ingressos i despeses del Col·legi, que haurà de presentar durant el darrer trimestre de cada any.
 • Establir les quotes dels metges col·legiats.
 • De forma excepcional, nomenar col·legiats d’honor aquelles persones que hagin fet una tasca rellevant en relació amb la professió mèdica.

A banda, els compromissaris tenen potestat normativa i poden modificar els Estatuts del COMB, en cas que sigui necessari.

La durada del mandat de l’Assemblea de Compromissaris és de quatre anys. Es reuneixen de forma ordinària tres cops l’any, tot i que poden fer-ho extraordinàriament a instàncies de la Junta de Govern.