Dr. Miquel Vilardell: “Cal un pacte polític important per anar a buscar recursos econòmics pel sistema sanitari públic”

Dr. Miquel Vilardell al seu videoblog

El President del COMB, Dr. Miquel Vilardell, manifesta en el seu videoblog la gran inquietud que hi ha a tots els centres hospitalaris i d’atenció primària  per les retallades previstes per fer front a la crisi.

El Dr. Vilardell ha expressat la seva opinió sobre la situació actual i que és compartida pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, entitat que agrupa els quatre col·legis de metges catalans.

Segons el President: “Cal preservar el sistema públic de salut i mantenir la seva qualitat”. Ha destacat també que cal un pacte polític de tots els partits catalans per anar a buscar recursos econòmics per al sistema sanitari públic i que les mesures que s’han de prendre han d’obeir criteris mèdics i no afectar a l’activitat assistencial.

El Dr. Vilardell  ha tornat a recordar la necessitat d’estudis demogràfics abans de prendre decisions  pel que fa al nombre de metges necessaris en el sistema Sanitari. Finalment ha insistit en la importància de mantenir informat al ciutadà i assegurar-li que la seva assistència està garantida.

Comunicat de la Junta de Govern del COMB sobre la crisi econòmica

La Junta de Govern del Col·legi de Metges de Barcelona, a instàncies de l’Assemblea de Compromissaris celebrada el 29 de març, reitera:

– La seva preocupació que l’actual crisi econòmica comporti conseqüències sobre el sistema sanitari públic amb el risc de posar en qüestió la qualitat assistencial del mateix.

– Que és imprescindible un acord entre els partits polítics per preservar un marc pressupostari general que permeti mantenir el finançament suficient del sistema sanitari del nostre país. Els metges ja hem esmerçat esforços per racionalitzar la despesa i hem fet sacrificis previs que cal tenir en compte.

– Que les mesures de control de la despesa han de preservar aquelles activitats assistencials que facin referència a la relació metge-pacient. El control pressupostari ha de venir de la disminució de la burocràcia administrativa, de les estructures i dels serveis no assistencials; per tant, aquestes mesures no han d’afectar la qualitat assistencial aconseguida. Els metges assumirem les nostres responsabilitats, però demanem més autonomia i capacitat d’autogestió. És molt important que es compti amb els metges en la presa de decisions en el sistema sanitari i, sobretot,  comptar amb els metges de l’Atenció Primària per poder aconseguir un  sistema sanitari més resolutiu i, per tant, més eficient.

– El Col·legi de Metges de Barcelona veu amb preocupació les dificultats immediates dels metges joves per accedir a un lloc de treball públic. Recorda que ha insistit repetidament que calia i cal una coordinació efectiva de les diferents administracions, estatal i autonòmica, amb la participació dels col·legis professionals pel que fa a la demografia mèdica. Per tant, cal evitar cicles demogràfics de manca o sobreoferta de metges que tensen els nostres sistemes formatius i ocasionen importants frustracions als metges que dediquen deu anys de la seva vida a la formació bàsica.

Barcelona, 30 de març de 2011